Drukuj
Kategoria: Przetargi
Łódź, dnia 06.05.2021 r.
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych."
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występuje jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/01/2021, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 159 900,00 zł brutto.