Drukuj
Kategoria: Przetargi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/02/2021, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniższą informację w formie tabelarycznej w zakresie ofert wykonawców, które zostały otwarte oraz o cenach w nich zawartych.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=324&id=34