Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Nasza oferta i opłaty

Centrum prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Ambulatoryjnej;
 2. stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Stacjonarnej;
 3. stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne - w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej.

W ramach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia są bezpłatne.

Centrum świadczy też następujące usługi odpłatne:

  1.  Pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu alkomatem – 5,00 zł brutto. Opłata nie dotyczy pacjentów Centrum. ZARZĄDZENIE DYREKTORA MCZP NR 11/2013 z dnia 01.03.2013

 

Dokumentacja medyczna w Centrum

Pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy pierwszą kopię wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji w formie papierowej bądź udostępnienie dokumentacji na cyfrowym nośniku danych otrzymuje bezpłatnie.

Za kolejną kopię wybranej formy dokumentacji medycznej w żądanym zakresie Centrum pobiera opłatę:

    1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobiera się 0,002,
    2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej pobiera się 0,00007,
    3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych pobiera się 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie."

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88