Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Łódź, dnia 07.12.2021 r.
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.
 

W dniu 26.11.2021 r. wpłynęło pytanie nr 1 do SWZ dotyczące postępowania p.n.:„USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

Pytanie nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=65497

Odpowiedź na pytanie nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=65498

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=318&id=34

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/02/2021, na podstawie art. 284 ust. 3 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 9:30. W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi 7 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. Jednocześnie informuję, że składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania ofert na okres 30 dni, tj. do dnia 5 stycznia 2021 r.

Zmianie ulega również SWZ w powyższym zakresie.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=319&id=84

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

Więcej informacji: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=317&id=84

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88