Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

Więcej informacji: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=317&id=84

 

Dotyczy konkursu oferta na wykonywanie badań sprawozdań finansowych w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotne im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

Więcej informacji  >>>  https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=315&id=34

Dotyczy postępowania ZP/01/2021.
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz rozdziału XVII, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta Grupy MSP Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa.
 
Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=310
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami p.n.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych"
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania p.n.: „MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych.”
 
Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=308

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88