Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

W dniu 27.04.2021 r. wpłynęło pytanie nr 1 do SWZ dotyczące postępowania p.n.:"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót  dla zadania p.n.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność,Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=305&id=34

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania p.n.: „MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych.”

 

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=304

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
"Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi"
 
Więcej informacji: >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=299 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku postępowania na „Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi znak 3/2021”  do dnia 19.03.2021 wpłynęło 5 ofert. 3 oferty były niekompletne i nie były brane pod uwagę. Zgodnie  z kryterium oceny ofert (formularz ofertowy pkt IV ust. 5)   wybraliśmy ofertę SIS-MED Sp. z o.o.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=301

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ZP/08/2020 pn. „Dostawa wyposażenia do MCTiPZ podzielonego na części tj. mebli, urządzeń medycznych, sprzętu RTV-AGD, komputerów - w tym w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi” w zakresie części 6 (pakiet 6)

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=298&id=150

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88