Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Dotyczy konkursu oferta na wykonywanie badań sprawozdań finansowych w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotne im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

Więcej informacji  >>>  https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=315&id=34

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami p.n.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych"
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania p.n.: „MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych.”
 
Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=308
Dotyczy postępowania ZP/01/2021.
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz rozdziału XVII, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta Grupy MSP Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa.
 
Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=310
Łódź, dnia 06.05.2021 r.
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych."
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występuje jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/01/2021, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 159 900,00 zł brutto.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88