Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:


„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

 

Szczegóły na stronie >>>https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=247&id=34

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 tj. z dnia 2020.02.25) oraz art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z dnia 2019.07.24) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 16.04.2020 r. konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa, konsultacja pacjentów MCTiPZ oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję do dnia 24.04.2020 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie oferty nastąpiło 24.04.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 07/2020 z dnia 16.04.2020 r. Wartość zamówienia zwiększono na podstawie art. 150, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 tj. z dnia 2019.07.24) do kwoty 150,00 zł netto/brutto za godzinę dyżuru (2 628 000,00 zł netto/brutto wartości ogółem). Zestawienie otwartych ofert:

Nr oferty

OFERENT

Nazwa

Cena netto/brutto za godzinę dyżuru Ogółem Wartość netto/brutto

 

1

Grupa lekarzy – Adam Piotrowski (lider), Danuta Grzankowska, Artur Rybka, Dariusz Młyńczyk

 

150,00 zł

 

2 628 000,00 zł

Oferent przedstawił wymagane dokumenty i jego oferta spełniła wymogi formalne. Na podstawie art. 150, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 tj. z dnia 2019.07.24) wybieram ofertę „Grupy lekarzy – Adam Piotrowski, Danuta Grzankowska, Artur Rybka, Dariusz Młyńczyk” jako ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne i najkorzystniejszą cenowo.
 
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania.
 
 
Dyrektor MCTiPZ
Dr n. med. Krzysztof Kumański
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania  na Dostawę leków dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi wybraliśmy ofertę  firmy ASCLEPIOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44. 
Wykaz ofert:
1. ASCLEPIOS S.A. -  59 142,90 zł netto / 63 876,23 zł brutto
 

Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza Konkurs Ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa, konsultacja pacjentów MCTiPZ oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję. Więcej informacji: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=245

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że postępowanie na Dostawę środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zostaje unieważnione z powodu braku ofert
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88