Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnejim. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:
„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

Więcej informacji >>>https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=250&id=34

 

„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”


Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ZP/01/2020 pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”. W postępowaniu złożono trzy oferty. Jedna oferta została odrzucona, a ceny dwóch pozostałych ofert przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dr n. med. Krzysztof Kumański
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej
 
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:


„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

 

Szczegóły na stronie >>>https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=247&id=34

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/01/2020 pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 2-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

zestawienie otwartych ofert >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=248&id=34

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 tj. z dnia 2020.02.25) oraz art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z dnia 2019.07.24) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 16.04.2020 r. konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa, konsultacja pacjentów MCTiPZ oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję do dnia 24.04.2020 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie oferty nastąpiło 24.04.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 07/2020 z dnia 16.04.2020 r. Wartość zamówienia zwiększono na podstawie art. 150, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 tj. z dnia 2019.07.24) do kwoty 150,00 zł netto/brutto za godzinę dyżuru (2 628 000,00 zł netto/brutto wartości ogółem). Zestawienie otwartych ofert:

Nr oferty

OFERENT

Nazwa

Cena netto/brutto za godzinę dyżuru Ogółem Wartość netto/brutto

 

1

Grupa lekarzy – Adam Piotrowski (lider), Danuta Grzankowska, Artur Rybka, Dariusz Młyńczyk

 

150,00 zł

 

2 628 000,00 zł

Oferent przedstawił wymagane dokumenty i jego oferta spełniła wymogi formalne. Na podstawie art. 150, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 tj. z dnia 2019.07.24) wybieram ofertę „Grupy lekarzy – Adam Piotrowski, Danuta Grzankowska, Artur Rybka, Dariusz Młyńczyk” jako ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne i najkorzystniejszą cenowo.
 
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania.
 
 
Dyrektor MCTiPZ
Dr n. med. Krzysztof Kumański
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88